نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

اکچیتورها مکانیکیActuator-SQR 10.2-F12-AMUA

عملگر یااکچیتورها(ACTUATORS) در يک لوپ کنترلی به صورت ساده به ابزاری اطلاق می‌شود که یکی از صورت‌های انرژی را به حرکت از نوع دورانی یا طولی تبديل می‌کند و باعث اعمال نيرو می‌شود. به عبارت دیگر اکچوئيتور تجهيز الکتریکی یا پنوماتیکی یا هیدرولیکی یا دستی است که انرژی را تبديل به حرکت دورانی یا طولی می‌کند. اکچیتورها(ACTUATORS) مکانیکی مدل: Actuator-SQR 10.2-F12-AMUA

اکچیتورها مکانیکی10124

عملگر یااکچیتورها(ACTUATORS) در يک لوپ کنترلی به صورت ساده به ابزاری اطلاق می‌شود که یکی از صورت‌های انرژی را به حرکت از نوع دورانی یا طولی تبديل می‌کند و باعث اعمال نيرو می‌شود. به عبارت دیگر اکچوئيتور تجهيز الکتریکی یا پنوماتیکی یا هیدرولیکی یا دستی است که انرژی را تبديل به حرکت دورانی یا طولی می‌کند. اکچیتورها(ACTUATORS) مکانیکی مدل: Control valve-12013228 LP:10124-INTER APP-BERNARD CONTROL

اکچیتورها(ACTUATORS) مکانیکی

عملگر یااکچیتورها(ACTUATORS) در يک لوپ کنترلی به صورت ساده به ابزاری اطلاق می‌شود که یکی از صورت‌های انرژی را به حرکت از نوع دورانی یا طولی تبديل می‌کند و باعث اعمال نيرو می‌شود. به عبارت دیگر اکچوئيتور تجهيز الکتریکی یا پنوماتیکی یا هیدرولیکی یا دستی است که انرژی را تبديل به حرکت دورانی یا طولی می‌کند. اکچیتورها(ACTUATORS) مکانیکی مدل: Actuator-SQR 07.2-F05-F07-AMUA

اکچیتورها(ACTUATORS) مکانیکیgear box gb 1250n

عملگر یااکچیتورها(ACTUATORS) در يک لوپ کنترلی به صورت ساده به ابزاری اطلاق می‌شود که یکی از صورت‌های انرژی را به حرکت از نوع دورانی یا طولی تبديل می‌کند و باعث اعمال نيرو می‌شود. به عبارت دیگر اکچوئيتور تجهيز الکتریکی یا پنوماتیکی یا هیدرولیکی یا دستی است که انرژی را تبديل به حرکت دورانی یا طولی می‌کند.

اکچیتورها(ACTUATORS) مکانیکی

عملگر یااکچیتورها(ACTUATORS) در يک لوپ کنترلی به صورت ساده به ابزاری اطلاق می‌شود که یکی از صورت‌های انرژی را به حرکت از نوع دورانی یا طولی تبديل می‌کند و باعث اعمال نيرو می‌شود. به عبارت دیگر اکچوئيتور تجهيز الکتریکی یا پنوماتیکی یا هیدرولیکی یا دستی است که انرژی را تبديل به حرکت دورانی یا طولی می‌کند. اکچیتورها(ACTUATORS) مکانیکی مدل: Gear Box-GB 6800N/SP9-INTER APP-BERNARD CONTROL

اکچیتورها(ACTUATORS) مکانیکیGear Box-GB 1950N/SP4

عملگر یااکچیتورها(ACTUATORS) در يک لوپ کنترلی به صورت ساده به ابزاری اطلاق می‌شود که یکی از صورت‌های انرژی را به حرکت از نوع دورانی یا طولی تبديل می‌کند و باعث اعمال نيرو می‌شود. به عبارت دیگر اکچوئيتور تجهيز الکتریکی یا پنوماتیکی یا هیدرولیکی یا دستی است که انرژی را تبديل به حرکت دورانی یا طولی می‌کند. اکچیتورها(ACTUATORS) مکانیکی مدل: Gear Box-GB 1950N/SP4-INTER APP-BERNARD CONTROL

اکچیتورها(ACTUATORS) مکانیکیActuator-RS-438

عملگر یااکچیتورها(ACTUATORS) در يک لوپ کنترلی به صورت ساده به ابزاری اطلاق می‌شود که یکی از صورت‌های انرژی را به حرکت از نوع دورانی یا طولی تبديل می‌کند و باعث اعمال نيرو می‌شود. به عبارت دیگر اکچوئيتور تجهيز الکتریکی یا پنوماتیکی یا هیدرولیکی یا دستی است که انرژی را تبديل به حرکت دورانی یا طولی می‌کند. اکچیتورها(ACTUATORS) مکانیکی مدل: Actuator-RS-438-INTER APP-BERNARD CONTROL